0 0 0 0

محورها


*  بیوتکنولوژی پزشکی

  ·  زیست داروها و واکسن ها

  ·  روش های تشخیصی و تست ژنتیکی

  ·  فارماکوژنتیک و ژن درمانی

  ·  سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

  ·  مهندسی زیست پزشکی

 

*  بیوتکنولوژی مولکولی و نانوتکنولوژی

  ·  ایمونولوژی و ژنتیک  

  ·  بیوشیمی و بیوفیزیک

  ·  نانوزیست حسگرها

  ·  نانو داروها و نانوحامل های دارویی

  ·  نانوفناوری غذایی

 

*  بیوتکنولوژی کشاورزی و دام ها

  ·  مهندسی ژنتیک گیاهی و گیاهان ترانسژنیک

  ·  کشت سلول و بافت گیاهی

  ·  مهندسی مسیرهای تولید متابولیت های گیاهی

  ·  اگرونومی و تولید نهاده‌های کشاورزی با استفاده از زیست فناوری

  ·  تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های دامی

  ·  اصلاح نژاد دام ها و حیوانات تراریخته

 

*  بیوتکنولوژی صنعتی و میکروبی

  ·  میکروبیولوژی و فرایندهای تخمیری در صنعت و معدن فرآوری غذا

  ·  تولید و کاربرد زیست پلیمرها و زیست مواد

  ·  بیومس و زیست انرژی

  ·  مهندسی شیمی و کاربرد آن در زیست فناوری

 

*  بیوتکنولوژی محیطی

  ·  بیومارکرها

  ·  زیست پالایی و تصفیه فاضلاب ها

  ·  زیست ترانسفورماسیون

  ·  بیوتکنولوژی دریا

 

*  بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه ها

  ·  زیست شناسی محاسباتی و الگوریتم‌های زیستی مدل سازی شبکه های زیستی

  ·  آمار زیستی و داده کاوی

  ·  ژنومیکس و پروتئومیکس

  ·  ترنسکریپتومیکس و متابولومیکس

*  اقتصاد و مبانی اخلاقی

  ·  مدیریت کسب وکارهای بیوتکنولوژی

  ·  ایمنی زیستی و کنترل کیفی

  ·  محدودیت های اخلاقی در کاربرد بیوتکنولوژی