0 0 0 0

زمان و مکان برگزاری


زمان:  8-6 اسفند ماه 1397  ساعت ۱۸-۸   

مکان برگزاری:  تهران، خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، تالار علامه امینی