0 0 0 0

تاریخ های مهم


مهلت ثبت نام در کنگره و ارسال خلاصه مقاله

ساعت 24 دهم بهمن ماه 1397

مهلت ثبت نام در بازدیدها و کارگاه ها

ساعت 24 بیست و پنجم بهمن 1397 در صورت وجود ظرفیت

ثبت نام پیش از یکم دی ماه 1397

مشمول 10% تخفیف