0 0 0 0

ریاست و دبیران


 • ریاست همایش:  دکتر سیروس زینلی    

sirouszeinali@yahoo.com

 • * هیئت علمی انستیتو پاستور ایران و هیئت علمی افتخاری دانشگاه تهران
 • * ریاست انجمن بیوتکنولوژی ایران

 

 • دبیر همایش:  اندیشه طلایی

andishehtalaei@ut.ac.ir

 • * دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

 

 • دبیر علمی همایش:  دکتر علی اکبر موسوی موحدی

moosavi@ut.ac.ir

 • * ریاست مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران و انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
 • * استاد ممتاز و چهره ماندگار دانشگاه تهران

 

 • دبیر اجرایی همایش:  میثم یوسفی

Meisam_yousefi@ut.ac.ir

 • * دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

 

 • مسئول دبیرخانه علمی:  معصومه شفیعی